Contact information

2014.03.06

Shunyi campus:

Building #52, No.6 Liyuan Street Tianzhu Town,Shunyi district.

Tel: +86 10 64508384 E-mail:eduwings@126.com

Haidian campus

Building #6 Guangda Xiyuan, Wanliu Middle Road,Haidian District

Tel: +86 10 82570436  E-mail:eduwingshaidian@126.com


返回顶部
投诉